TOYS SHOW AND TELL
     

Trung Tâm Ngoại Ngữ Bắc Mỹ tổ chức những buổi học tăng cường kỹ năng giao tiếp cho các học viên ở cấp độ Children vào mỗi cuối tháng.

Chủ đề của tháng 5/2019, Các bạn học viên sẽ chuẩn bị những món đồ chơi yêu thích ở nhà để mang đến lớp cùng giới thiệu với các bạn và giáo viên. Giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ năng để các bạn có thể mạnh dạn hơn trong giao tiếp.