Chương trình học

fhfg

Hành trang cho các ký thi Anh ngữ Quốc tế Cambridge
(STARTERS - MOVERS - FLYERS)

Cùng nhau khám phá, hành trình tương lai

Knowledge is POWER

Khóa học này giúp học viên hoàn thiện các kỹ năng cần thiết và làm quen với format đề thi Quốc tế.

Chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn